Algemene voorwaarden 4 Mijl van Papendrecht


Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Hardloopevenement: een hardloopwedstrijd over 4 Mijl of een andere afstand die door de Organisatie in enig jaar wordt georganiseerd.

Deelnemer:  de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het hardloopevenement.

- Inschrijving: de overeenkomst voor deelname van de Deelnemer aan het hardloopevenement.

- Organisatie: Stichting Wielercomité Papendrecht  (KvK 24363330)

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Inschrijving.

 

Artikel 1 Deelname hardloopevenement
1. 1 De Deelnemer mag aan het Hardloopevenement slechts deelnemen indien hij het daartoe bedoelde inschrijfformulier (o.a. het digitale formulier op Inschrijven.nl) volledig en naar waarheid heeft ingevuld, akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het inschrijfgeld geheel is voldaan. De Organisatie behoudt het recht een inschrijving met niet naar waarheid ingevulde gegevens ongeldig te verklaren. 

1. 2 Deelname aan het Hardloopevenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Hardloopevenement te laten deelnemen.

1. 3 Het overdragen van een Inschrijving aan een derde is mogelijk tot 5 dagen voor het Hardloopevenement, na toestemming van de Organisatie.

1. 4 Indien de Deelnemer (besluit) niet deel te nemen aan het Hardloopevenement, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

1. 5 Bij wijziging van de te lopen afstand (alleen indien er meerdere afstanden worden aangeboden) waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie van inschrijfgeld, of deel daar van, plaats.

1. 6 Wijziging naar een andere afstand (alleen indien er meerdere afstanden worden aangeboden) is mogelijk mits het verschil in prijs is (bij)betaald.

1. 7 De Deelnemer verplicht zich bij Inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief (indien van toepassing) bestelde extra’s en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

1. 8 Indien het Hardloopevenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder "inschrijfgeld" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisatie aan het Hardloopevenement verbonden goede doel en eventueel bestelde extra’s. Overige uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.

1. 9 De Organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Hardloopevenement niet door te laten, voortijdig te beëindigen of op te schorten. De Organisatie kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

1. 10 Een besluit van de Organisatie om het Hardloopevenement niet door te laten gaan, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten waaronder het inschrijfgeld.

 

Artikel 2 Aansprakelijkheid

2. 1 De Deelnemer, verklaart dat hij in een dusdanige goede gezondheid verkeert dat deelname aan het hardloopevenement geen gezondheidsrisico voor de Deelnemer met zich meebrengt.

2 .2 De Organisatie adviseert de Deelnemer voor deelname aan het Hardloopevenement zich sportmedisch te laten keuren.

2. 3 Deelname aan het Hardloopevenement is voor eigen risico. De Organisatie, sponsoren en de gemeente Papendrecht zijn niet aansprakelijk voor enige schade (ook voor alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden) die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname aan het Hardloopevenement tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld. 

2. 4 Indien ondanks het bepaalde in het derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie ter zake van die schade uitkeert.

2. 5 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn ziekte, letsel of overlijden, veroorzaakt door zijn deelname aan het Hardloopevenement.

2. 6 De Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het hardloopevenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

  

Artikel 3 Persoonsgegevens 

3. 1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens d.m.v. Inschrijving worden door de Organisatie opgenomen in een database. De Deelnemer verleent door Inschrijving toestemming aan de Organisatie tot gebruik van het e-mailadres voor het per e-mail en/of post verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven de persoonsgegevens uit de database te laten verwijderen. Na verwijdering van de persoonsgegevens van de Deelnemer uit de database wordt er geen informatie meer naar de Deelnemer verzonden.

3. 2 De Deelnemer verleent door Inschrijving de Organisatie toestemming tot openbaarmaking van zijn naam en zijn 4 Mijl-uitslag, bijvoorbeeld door middel van publicatie op o.a. de website van de 4 Mijl van Papendrecht en op Uitslagen.nl.

 

Artikel 4 Portretrecht

De Deelnemer verleent door deelname aan het Hardloopevenement, de 4 Mijl van Papendrecht, toestemming aan de Organisatie tot openbaarmaking van gemaakte foto’s en/ video's (op o.a. de website van de 4 Mijl van Papendrecht en haar Facebookpagina) waarop de Deelnemer zichtbaar is tijdens of rond het Hardloopevenement. 

 

Artikel 5  4 Mijl-Reglement

Het 4 Mijl-Reglement dat onderdeel uitmaakt van deze Algemene voorwaarden is van toepassing op de deelname aan het hardloopevenement door de Deelnemer. 

 

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisatie en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 7 Overig

Indien één of enkele artikelen van deze Algemene voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Algemene voorwaarden.

Hoofdsponsor


Sub-sponsoren


E-mail
E-mail
Facebook
Facebook

Copyright 2017 | 4 Mijl van Papendrecht | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Vraag & AntwoordSitemap |