4 Mijl-Reglement


1. Toepassing

Het 4 Mijl-Reglement is van toepassing voor de Deelnemer, behoudens voor zover daarvan in de algemene voorwaarden wordt afgeweken. 

 

2. Voortbeweging

De Deelnemer dient zich over het parcours van de 4 Mijl van Papendrecht (hard)lopend voort te bewegen.

 

3. Startnummer / -vak

3. 1 De Deelnemer ontvangt van de Organisatie een startnummer dat op zijn/haar borst met behulp van door de Organisatie verstrekte veiligheidsspelden geheel zichtbaar moet worden bevestigd.

3. 2 Het startnummer mag niet worden afgeknipt of gevouwen.

3. 3 Indien van toepassing adviseert de Organisatie de Deelnemer medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te noteren. 

3. 4 Indien door de Organisatie wordt gekozen de start in verschillende startvakken te laten plaatsvinden, wordt de toewijzing van een startvak aan de Deelnemer door de Organisatie bepaald.

  

4. Tijdslimiet afleggen parcours

In verband met het programma van de (Wieler)Ronde van Papendrecht, moet de Deelnemer binnen een tijdslimiet na het startschot, de finish zijn gepasseerd. De Tijdslimiet voor de 4 Mijl van Papendrecht is 55 minuten.

  

5. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisatie is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan het 4 Mijl-Reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Hardloopevenement noodzakelijk wordt geacht.

 

6. Instructies organisatie

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisatie.

 

7. Finishtijd en uitslag

De Organisatie stelt de finishtijd en uitslag van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De bruto tijd is de officiële tijd.

Na geconstateerde "fouten" is de Organisatie gerechtigd de uitslag te wijzigen.

 

8. Ereprijzen

8. 1 Indien de Organisatie besluit ereprijzen uit te reiken, wordt dit vermeld op de website van het Hardloopevenement.
8. 2
 Indien de Organisatie besluit ereprijzen uit te reiken, zullen de eerste drie finischers bij de dames en de heren de ereprijzen ontvangen.
8. 3 De Organisator kan de Deelnemer in een categorie indelen op basis van geslacht en/of leeftijd op de dag van het Hardloopevenement.

8. 4 Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het 4 Mijl-Reglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisatie worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het 4 Mijl-Reglement heeft gehandeld.

 

9. Overige bepalingen

9. 1 Het zich laten begeleiden, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisatie is verkregen.

9. 2 Het meenemen van voorwerpen zoals, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

9. 3 Het meenemen van (huis)dieren is niet toegestaan.

9. 4 De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de Deelnemer. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisatie ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. 

9. 5 Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Hoofdsponsor


Sub-sponsoren


E-mail
E-mail
Facebook
Facebook

Copyright 2017 | 4 Mijl van Papendrecht | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Vraag & AntwoordSitemap |